Pazar Belediyesi 10 Memur Alacak

Rize’nin Pazar İlçe Belediyesi 10 memur alımı yapacak.

Pazar Belediyesi 10 Memur Alacak
Pazar Belediyesi 10 Memur Alacak admin

Pazar Belediyesi tarafından memur, tahsildar, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve Şoför kadrolarında istihdam edilmek üzere en az 60 KPSS puanı ile 10 memur alımı yapılacak.

3 memur, 1 tahsildar, 1 belediye trafik memuru, 1 şoför ve 4 zabıta memuru alımının başvuruları 22 Şubat – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında Pazar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak.

Rize İli Pazar Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Pazar  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  ‘’Mahalli  İdarelere  İlk  Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’’ ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

rize’nin-pazar-ilce-belediyesi-10-memur-alimi-yapacak..jpg

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikap,  rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
b)  Daha  önce  çalıştığı  kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  disiplinsizlik  veya  ahlaki  nedenlerle  çıkarılmış  olmamak.  Ayrıca  herhangi  bir  kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak.
c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
e) Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir.
b) Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
ğ) Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
h) Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a)  Yukarıda  sayılan  başvuru  belgelerini  22.02.2021-24.02.2021  tarihleri  arasında  saat  16:00’ya  kadar  Pazar  Belediye  Başkanlığı,  Yazı  İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin (insankaynaklari@pazar.bel.tr) internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Pazar Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yılmaz Telatar Caddesi, No: 1 Pazar-Rize adresine göndereceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Zabıta memuru kadrolarına başvurular;
a) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Belediyemiz hizmet binasında istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.
b) Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE  BAŞVURU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) Adayların T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
c)  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı  başvuruların  değerlendirilmesini  müteakip  Belediyemizin (http://www.pazar.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Belediyemizce  başvurulardan  KPSS  başarı  puanlarına  göre  sıralayarak  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılacaktır.
Memur Alımı için 15.03.2021 günü saat 10.30’da başlamak üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.
Zabıta Memuru Alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ile uygulamalı sınav 17.03.2021 tarihinde saat 10.30’da başlamak üzere Pazar Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edecektir.
Sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde,  ilan  edilen  sınav  tarihinde  sınava  katılmayan  ve/veya  mazeretine  binaen  katılmayan  adaylar,  sınav  hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat,
konuları ile kadro unvanlarına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Zabıta  Memuru  için  uygulamalı  sınav;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ve  sportif  dayanıklılık  gibi  özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Memur kadroları sınavında değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel mevzuat kanunlarında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet (http://www.pazar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Zabıta Memuru kadroları sınavında değerlendirme;
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkerleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idareler ile ilgili Temel mevzuat konularında 25’ er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 puan üzerinden yapılır.
b) Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın % 50’ si uygulamalı sınavın % 50’ si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet (http://www.pazar.bel.tr) adresinde ilan edilecektir.
Sınav  Kurulu;  sınav  sonunda  personel  alımı  için  ilana  çıktığı  kadrolardan,  başarı  puanları  düşük  bulduğu  veya  yeterli  bulmadığı  takdirde  sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  herhangi  bir  şekilde  gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur. 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi