Derepazarı Belediyesi 4 Memur Alacak

Rize’nin Derepazarı İlçe Belediyesi 4 memur alımı yapacak.

Derepazarı Belediyesi 4 Memur Alacak
Derepazarı Belediyesi 4 Memur Alacak admin

Derepazarı Belediyesine 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP3)’ten en az 60 puan alan adaylar arasından sözlü sınavla 1’er adet şehir plancısı, inşaat mühendisi, mimar ve peyzaj mimarı alımı yapılacak.

Başvurular, 26 Ağustos 2020 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar Derepazarı Belediyesinin www.derepazari.bel.tr internet adresinde Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya (Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE) İadeli Taahhütlü posta yolu ile yapılacak.

DEREPAZARI BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Derepazarı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

derepazari-belediyesi-4-memur-alacak.jpg

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:   

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  

a) Türk vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.   

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

 f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP3) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  

Başvuru sırasında;  
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Kurumumuza ait http://www.derepazari.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.    

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının Aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

b) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel herhangi bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)  

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)  i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe, 

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26.08.2020 tarihinden 31.08.2020 tarihi saat 17.00’ye kadar (günlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Başvurular, Elektronik ortamda Belediyemiz http://www.derepazari.bel.tr internet adresinde Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Şahsen veya (Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE) İadeli Taahhütlü posta yolu yapılacak olup, harici başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan veya belediyemize ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.   

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 

 a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. 

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 04.09.2020 Cuma günü Belediyemiz www.derepazari.bel.tr  internet adresinde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.derepazari.bel.tr  internet adresinden erişebileceklerdir, 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

a) Adaylar, Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE adresinde bulunan Belediye Binası, Belediye Meclis Salonunda sözlü sınava alınacaktır. Sınav yerinde bir değişiklik olması durumunda, sözlü sınav yeri ve sözlü sınav tarihi ve zamanı 04.09.2020 Cuma günü Belediyemiz www.derepazari.bel.tr  internet adresinde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir. 

b) Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Sözlü Sınav Konuları: 

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları, Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:  

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde www.derepazari.bel.tr ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemiz internet adresinden www.derepazari.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 
İlan Olunur. 

DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Artık yalnız değilsiniz, Rize’nin bir rehberi var!
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi
Gaziler Günü Dolayısıyla Rize'de Tören Düzenlendi